TEXT 37
gajās turaṅgāḥ sarathāḥ padātayaḥ
sāroha-vāhā vividhā vikhaṇḍitāḥ
nikṛtta-bāhūru-śirodharāṅghrayaś
chinna-dhvajeṣvāsa-tanutra-bhūṣaṇāḥ
SYNONYMS
gajāḥ—elephants; turaṅgāḥ—horses; sa-rathāḥ—with chariots; padātayaḥ—infantry soldiers; sāroha-vāhāḥ—carriers with the riders; vividhāḥ—varieties; vikhaṇḍitāḥ—cut to pieces; nikṛtta-bāhu—cut off arms; ūru—thighs; śirodhara—necks; aṅghrayaḥ—legs; chinna—cut up; dhvaja—flags; iṣvāsa—bows; tanutra—armor; bhūṣaṇāḥ—ornaments.
TRANSLATION
The elephants, horses, chariots, charioteers, infantry soldiers and various kinds of carriers, along with their riders, were slashed to pieces. The arms, thighs, necks and legs of the soldiers were severed, and their flags, bows, armor and ornaments were torn apart.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/10/37

Previous: SB 8.10.36     Next: SB 8.10.38

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada