TEXT 39
tasyopari vimanena
gandharva-patir ekada
yayau citrarathah stribhir
vrto yatra dvija-ksayah
SYNONYMS
tasya—his dead body; upari—above; vimanena—by airplane; gandharva-patih—the King of Gandharvaloka, Citraratha; ekada—once upon a time; yayau—went; citrarathahCitraratha; stribhih—by many beautiful women; vrtah—surrounded; yatra—where; dvija-ksayah—the brahmana Kausika had died.
TRANSLATION
Surrounded by many beautiful women, Citraratha, the King of Gandharvaloka, was once passing in his airplane over the brahmana’s body at the spot where the brahmana had died.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/8/39

Previous: SB 6.8.38     Next: SB 6.8.40

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada