TEXTS 21–22
tārkṣyasya vinatā kadrūḥ
pataṅgī yāminīti ca
pataṅgy asūta patagān
yāminī śalabhān atha
suparṇāsūta garuḍaṁ
sākṣād yajñeśa-vāhanam
sūrya-sūtam anūruṁ ca
kadrūr nāgān anekaśaḥ
SYNONYMS
tārkṣyasya—of Kaśyapa, whose other name is Tārkṣya; vinatāVinatā; kadrūḥ—Kadrū; pataṅgīPataṅgī; yāminīYāminī; iti—thus; ca—and; pataṅgīPataṅgī; asūta—gave birth; patagān—to birds of different varieties; yāminīYāminī; śalabhān—(gave birth to) locusts; atha—thereafter; suparṇā—the wife named Vinatā; asūta—gave birth; garuḍam—to the celebrated bird known as Garuḍa; sākṣāt—directly; yajñeśa-vāhanam—the carrier of the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu; sūrya-sūtam—the chariot driver of the sun-god; anūrum—Anūru; ca—and; kadrūḥ—Kadrū; nāgān—serpents; anekaśaḥ—in varieties.
TRANSLATION
Kaśyapa, who is also named Tārkṣya, had four wives—Vinatā [Suparṇā], Kadrū, Pataṅgī and Yāminī. Pataṅgī gave birth to many kinds of birds, and Yāminī gave birth to locusts. Vinatā [Suparṇā] gave birth to Garuḍa, the carrier of Lord Viṣṇu, and to Anūru, or Aruṇa, the chariot driver of the sun-god. Kadrū gave birth to different varieties of serpents.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/6/21-22

Previous: SB 6.6.20     Next: SB 6.6.23

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada