TEXTS 17–18
sarūpāsūta bhūtasya
bhāryā rudrāṁś ca koṭiśaḥ
raivato ’jo bhavo bhīmo
vāma ugro vṛṣākapiḥ
ajaikapād ahirbradhno
bahurūpo mahān iti
rudrasya pārṣadāś cānye
ghorāḥ preta-vināyakāḥ
SYNONYMS
sarūpāSarūpā; asūta—gave birth; bhūtasya—of Bhūta; bhāryā—the wife; rudrān—Rudras; ca—and; koṭiśaḥ—ten million; raivataḥ—Raivata; ajaḥAja; bhavaḥBhava; bhīmaḥBhīma; vāmaḥVāma; ugraḥUgra; vṛṣākapiḥ—Vṛṣākapi; ajaikapātAjaikapāt; ahirbradhnaḥ—Ahirbradhna; bahurūpaḥ—Bahurūpa; mahānMahān; iti—thus; rudrasya—of these Rudras; pārṣadāḥ—their associates; ca—and; anye—other; ghorāḥ—very fearful; preta—ghosts; vināyakāḥ—and hobgoblins.
TRANSLATION
Sarūpā, the wife of Bhūta, gave birth to the ten million Rudras, of whom the eleven principle Rudras were Raivata, Aja, Bhava, Bhīma, Vāma, Ugra, Vṛṣākapi, Ajaikapāt, Ahirbradhna, Bahurūpa and Mahān. Their associates, the ghosts and goblins, who are very fearful, were born of the other wife of Bhūta.
PURPORT
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comments that Bhūta had two wives. One of them, Sarūpā, gave birth to the eleven Rudras, and the other wife gave birth to the associates of the Rudras known as the ghosts and hobgoblins.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/6/17-18

Previous: SB 6.6.16     Next: SB 6.6.19

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada