TEXTS 10Ė11
sankalpayas tu sankalpah
kamah sankalpajah smrtah
vasavo ístau vasoh putras
tesam namani me srnu
dronah prano dhruvo írko ígnir
doso vastur vibhavasuh
dronasyabhimateh patnya
harsa-soka-bhayadayah
SYNONYMS
sankalpayah—from the womb of Sankalpa; tu—but; sankalpahSankalpa; kamahKama; sankalpa-jah—the son of Sankalpa; smrtah—known; vasavah astau—the eight Vasus; vasoh—of Vasu; putrah—the sons; tesam—of them; namani—the names; me—from me; srnu—just hear; dronahDrona; pranahPrana; dhruvahDhruva; arkahArka; agnihAgni; dosahDosa; vastuhVastu; vibhavasuhVibhavasu; dronasya—of Drona; abhimateh—from Abhimati; patnyah—the wife; harsa-soka-bhaya-adayah—the sons named Harsa, Soka, Bhaya and so on.
TRANSLATION
The son of Sankalpa was known as Sankalpa, and from him lust was born. The sons of Vasu were known as the eight Vasus. Just hear their names from me: Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosa, Vastu and Vibhavasu. From Abhimati, the wife of the Vasu named Drona, were generated the sons named Harsa, Soka, Bhaya and so on.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/6/10-11

Previous: SB 6.6.9     Next: SB 6.6.12

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada