TEXT 22
śvo-bhūte ’pa upaspṛśya
kṛṣṇam abhyarcya pūrvavat
payaḥ-śṛtena juhuyāc
caruṇā saha sarpiṣā
pāka-yajña-vidhānena
dvādaśaivāhutīḥ patiḥ
SYNONYMS
śvaḥ-bhūte—on the following morning; apaḥ—water; upaspṛśya—contacting; kṛṣṇam—Lord Kṛṣṇa; abhyarcya—worshiping; pūrva-vat—as previously; payaḥ-śṛtena—with boiled milk; juhuyāt—one should offer; caruṇā—with an offering of sweet rice; saha—with; sarpiṣā—ghee; pāka-yajña-vidhānena—according to the injunctions of the Gṛhya-sūtras; dvādaśa—twelve; eva—indeed; āhutīḥ—oblations; patiḥ—the husband.
TRANSLATION
On the morning of the next day, one should wash oneself, and after worshiping Lord Kṛṣṇa as before, one should cook as one cooks for festivals as stated in the Gṛhya-sūtras. Sweet rice should be cooked with ghee, and with this preparation the husband should offer oblations to the fire twelve times.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/19/22

Previous: SB 6.19.21     Next: SB 6.19.23

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada