TEXT 15
tata uparistad dvi-laksa-yojanantara-gata bhagavan brhaspatir ekaikasmin rasau parivatsaram parivatsaram carati yadi na vakrah syat prayenanukulo brahmana-kulasya.
SYNONYMS
tatah—that (Mars); uparistat—above; dvi-laksa-yojana-antara-gatah—situated at a distance of 1,600,000 miles; bhagavan—the most powerful planet; brhaspatih—Jupiter; eka-ekasmin—in one after another; rasau—sign; parivatsaram parivatsaram—for the period of Parivatsara; carati—moves; yadi—if; na—not; vakrah—curved; syat—becomes; prayena—almost always; anukulah—very favorable; brahmana-kulasya—to the brahmanas of the universe.
TRANSLATION
Situated 1,600,000 miles above Mars, or 10,400,000 miles above earth, is the planet Jupiter, which travels through one sign of the zodiac within the period of a Parivatsara. If its movement is not curved, the planet Jupiter is very favorable to the brahmanas of the universe.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/22/15

Previous: SB 5.22.14     Next: SB 5.22.16

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada