TEXT 17
tatha valikhilya rsayo ’ngustha-parva-matrah sasti-sahasrani puratah suryam sukta-vakaya niyuktah samstuvanti.
SYNONYMS
tatha—there; valikhilyah—Valikhilyas; rsayah—great sages; angustha-parva-matrah—whose size is that of a thumb; sasti-sahasrani—sixty thousand; puratah—in front; suryam—the sun-god; su-ukta-vakaya—for speaking eloquently; niyuktah—engaged; samstuvanti—offer prayers.
TRANSLATION
There are sixty thousand saintly persons named Valikhilyas, each the size of a thumb, who are located in front of the sun-god and who offer him eloquent prayers of glorification.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/21/17

Previous: SB 5.21.16     Next: SB 5.21.18

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada