TEXT 15
ratha-nidas tu sat-trimsal-laksa-yojanayatas tat-turiya-bhaga-visalas tavan ravi-ratha-yugo yatra hayas chando-namanah saptaruna-yojita vahanti devam adityam.
SYNONYMS
ratha-nidah—the interior of the chariot; tu—but; sat-trimsat-laksa-yojana-ayatah—3,600,000 yojanas long; tat-turiya-bhaga—one quarter of that measure (900,000 yojanas); visalah—having a width; tavan—so much also; ravi-ratha-yugah—the yoke for the horses; yatra—where; hayah—horses; chandah-namanah—having the different names of Vedic meters; sapta—seven; aruna-yojitah—hooked up by Arunadeva; vahanti—carry; devam—the demigod; adityam—the sun-god.
TRANSLATION
My dear King, the carriage of the sun-godís chariot is estimated to be 3,600,000 yojanas [28,800,000 miles] long and one-fourth as wide [900,000 yojanas, or 7,200,000 miles]. The chariotís horses, which are named after Gayatri and other Vedic meters, are harnessed by Arunadeva to a yoke that is also 900,000 yojanas wide. This chariot continuously carries the sun-god.
PURPORT
In the Visnu Purana it is stated:
gayatri ca brhaty usnig
jagati tristup eva ca
anustup panktir ity uktas
chandamsi harayo raveh
The seven horses yoked to the sun-godís chariot are named Gayatri, Brhati, Usnik, Jagati, Tristup, Anustup and Pankti. These names of various Vedic meters designate the seven horses that carry the sun-godís chariot.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/21/15

Previous: SB 5.21.14     Next: SB 5.21.16

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada