TEXT 27
jathara-devakutau merum purvenastadasa-yojana-sahasram udagayatau dvi-sahasram prthu-tungau bhavatah; evam aparena pavana-pariyatrau daksinena kailasa-karavirau prag-ayatav evam uttaratas trisrnga-makarav astabhir etaih parisrto ’gnir iva paritas cakasti kancana-girih.
SYNONYMS
jathara-devakutau—two mountains named Jathara and Devakuta; merumSumeru Mountain; purvena—on the eastern side; astadasa-yojana-sahasram—eighteen thousand yojanas; udagayatau—stretching from north to south; dvi-sahasram—two thousand yojanas; prthu-tungau—in width and height; bhavatah—there are; evam—similarly; aparena—on the western side; pavana-pariyatrau—two mountains named Pavana and Pariyatra; daksinena—on the southern side; kailasa-karavirau—two mountains named Kailasa and Karavira; prak-ayatau—expanding east and west; evam—similarly; uttaratah—on the northern side; trisrnga-makarau—two mountains named Trisrnga and Makara; astabhih etaih—by these eight mountains; parisrtah—surrounded; agnih iva—like fire; paritah—all over; cakasti—brilliantly shines; kancana-girih—the golden mountain named Sumeru, or Meru.
TRANSLATION
On the eastern side of Sumeru Mountain are two mountains named Jathara and Devakuta, which extend to the north and south for 18,000 yojanas [144,000 miles]. Similarly, on the western side of Sumeru are two mountains named Pavana and Pariyatra, which also extend north and south for the same distance. On the southern side of Sumeru are two mountains named Kailasa and Karavira, which extend east and west for 18,000 yojanas, and on the northern side of Sumeru, extending for the same distance east and west, are two mountains named Trisrnga and Makara. The width and height of all these mountains is 2,000 yojanas [16,000 miles]. Sumeru, a mountain of solid gold shining as brilliantly as fire, is surrounded by these eight mountains.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/16/27

Previous: SB 5.16.26     Next: SB 5.16.28

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada