TEXTS 30–31
tvam ekah sarva-bhutanam
dehasv-atmendriyesvarah
tvam eva kalo bhagavan
visnur avyaya isvarah
tvam mahan prakrtih suksma
rajah-sattva-tamomayi
tvam eva puruso ’dhyaksah
sarva-ksetra-vikara-vit
SYNONYMS
tvam—Your Lordship; ekah—one; sarva-bhutanam—of all living entities; deha—of the body; asu—of the life force; atma—of the soul; indriya—of the senses; isvarah—the Supersoul, the controller; tvam—Your Lordship; eva—indeed; kalah—the time factor; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; visnuh—all-pervading; avyayah—imperishable; isvarah—controller; tvam—Your Lordship; mahan—the greatest; prakrtih—the cosmic manifestation; suksma—subtle; rajah-sattva-tamah-mayi—consisting of three modes of nature (passion, goodness and ignorance); tvam eva—Your Lordship is indeed; purusah—the Supreme Person; adhyaksah—the proprietor; sarva-ksetra—in all living entities; vikara-vit—knowing the restless mind.
TRANSLATION
You are the Supreme Personality of Godhead, the controller of everything. The body, life, ego and senses of every living entity are Your own self. You are the Supreme Person, Visnu, the imperishable controller. You are the time factor, the immediate cause, and You are material nature, consisting of the three modes passion, goodness and ignorance. You are the original cause of this material manifestation. You are the Supersoul, and therefore You know everything within the core of the heart of every living entity.
PURPORT
Sripada Madhvacarya has quoted from the Vamana Purana as follows:
rupyatvat tu jagad rupam
visnoh saksat sukhatmakam
nitya-purnam samuddistam
svarupam paramatmanah

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/10/10/30-31

Previous: SB 10.10.29     Next: SB 10.10.32

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada