TEXTS 3031
tvam ekah sarva-bhutanam
dehasv-atmendriyesvarah
tvam eva kalo bhagavan
visnur avyaya isvarah
tvam mahan prakrtih suksma
rajah-sattva-tamomayi
tvam eva puruso dhyaksah
sarva-ksetra-vikara-vit
SYNONYMS
tvamYour Lordship; ekahone; sarva-bhutanamof all living entities; dehaof the body; asuof the life force; atmaof the soul; indriyaof the senses; isvarahthe Supersoul, the controller; tvamYour Lordship; evaindeed; kalahthe time factor; bhagavanthe Supreme Personality of Godhead; visnuhall-pervading; avyayahimperishable; isvarahcontroller; tvamYour Lordship; mahanthe greatest; prakrtihthe cosmic manifestation; suksmasubtle; rajah-sattva-tamah-mayiconsisting of three modes of nature (passion, goodness and ignorance); tvam evaYour Lordship is indeed; purusahthe Supreme Person; adhyaksahthe proprietor; sarva-ksetrain all living entities; vikara-vitknowing the restless mind.
TRANSLATION
You are the Supreme Personality of Godhead, the controller of everything. The body, life, ego and senses of every living entity are Your own self. You are the Supreme Person, Visnu, the imperishable controller. You are the time factor, the immediate cause, and You are material nature, consisting of the three modes passion, goodness and ignorance. You are the original cause of this material manifestation. You are the Supersoul, and therefore You know everything within the core of the heart of every living entity.
PURPORT
Sripada Madhvacarya has quoted from the Vamana Purana as follows:
rupyatvat tu jagad rupam
visnoh saksat sukhatmakam
nitya-purnam samuddistam
svarupam paramatmanah

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/10/10/30-31

Previous: SB 10.10.29     Next: SB 10.10.32

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada