TEXT 8
gantum krtamatir brahman
dvarakam ratham asthitah
upalebhe 'bhidhavantim
uttaram bhaya-vihvalam
SYNONYMS
gantum—just desiring to start; krtamatih—having decided; brahman—O brahmana; dvarakam—towards Dvaraka; ratham—on the chariot; asthitah—seated; upalebhe—saw; abhidhavantim—coming hurriedly; uttaramUttara; bhaya-vihvalam—being afraid.