TEXT 16
vayur vati khara-sparso
rajasa visrjams tamah
asrg varsanti jalada
bibhatsam iva sarvatah
SYNONYMS
vayuh—wind; vati—blowing; khara-sparsah—sharply; rajasa—by the dust; visrjan—creating; tamah—darkness; asrk—blood; varsanti—are raining; jaladah—the clouds; bibhatsam—disastrous; iva—like; sarvatah—everywhere.
TRANSLATION
The wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with bloody disasters.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/1/14/16

Previous: SB 1.14.15     Next: SB 1.14.17

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada