TEXT 7
tam bhuktavantam visrantam
asinam sukham asane
prasrayavanato raja
praha tesam ca srnvatam
SYNONYMS
tam—him (Vidura); bhuktavantam—after feeding him sumptuously; visrantam—and having taken rest; asinam—being seated; sukham asane—on a comfortable seat; prasraya-avanatah—naturally very gentle and meek; raja—King Yudhisthira; praha—began to speak; tesam ca—and by them; srnvatam—being heard.