TEXT 57
sa va adyatanad rajan
paratah pancame 'hani
kalevaram hasyati svam
tac ca bhasmi-bhavisyati
SYNONYMS
sah—he; va—in all probability; adya—today; tanat—from; rajan—O King; paratah—ahead; pancame—on the fifth; ahani—day; kalevaram—body; hasyati—shall quit; svam—his own; tat—that; ca—also; bhasmi—ashes; bhavisyati—will turn into.