TEXT 1
suta uvaca
anartan sa upavrajya
svrddhan jana-padan svakan
dadhmau daravaram tesam
visadam samayann iva
SYNONYMS
sutah uvacaSuta Gosvami said; anartan—the country known as Anartan (Dvaraka); sah—He; upavrajya—reaching the border of; svrddhan—most prosperous; jana-padan—city; svakan—His own; dadhmau—sounded; daravaram—the auspicious conchshell (Pancajanya); tesam—of them; visadam—dejection; samayan—pacifying; iva—seemingly.