TEXT 353
bhiksa karana tanre karaila sayana
apane sarvabhauma kare pada-samvahana
SYNONYMS
bhiksa karana—after giving lunch; tanre—Him; karaila—made; sayana—lie down to rest; apane—personally; sarvabhaumaSarvabhauma Bhattacarya; kare—does; pada-samvahana—massaging the legs.
TRANSLATION
After offering food to Sri Caitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacarya made Him lie down to rest, and he personally began to massage the legs of the Lord.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/353

Previous: Madhya 9.352     Next: Madhya 9.354

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada