TEXT 345
premavese sarvabhauma karila rodane
saba-sange aila prabhu isvara-darasane
SYNONYMS
prema-avese—in ecstatic love; sarvabhaumaSarvabhauma; karila rodane—cried; saba-sange—with all of them; aila—came; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; isvara-darasane—to see the Jagannatha temple.
TRANSLATION
Sarvabhauma Bhattacarya cried in great ecstatic love. Then the Lord, accompanied by them all, went to the temple of Jagannatha.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/345

Previous: Madhya 9.344     Next: Madhya 9.346

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada