TEXT 284
bahuta adare prabhuke bhiksa karaila
bhiksa kari' tatha eka subha-varta paila
SYNONYMS
bahuta adare—with great love; prabhuke—unto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; bhiksa karaila—offered lunch; bhiksa kari'-after finishing His lunch; tatha—there; eka—one; subha-varta—auspicious news; paila—got.
TRANSLATION
This brahmana offered Sri Caitanya Mahaprabhu food with great respect and love. After finishing His lunch, the Lord received auspicious news.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/284

Previous: Madhya 9.283     Next: Madhya 9.285

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada