TEXT 284
bahuta adare prabhuke bhiksa karaila
bhiksa kari' tatha eka subha-varta paila
SYNONYMS
bahuta adarewith great love; prabhukeunto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; bhiksa karailaoffered lunch; bhiksa kari'-after finishing His lunch; tathathere; ekaone; subha-vartaauspicious news; pailagot.
TRANSLATION
This brahmana offered Sri Caitanya Mahaprabhu food with great respect and love. After finishing His lunch, the Lord received auspicious news.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/284

Previous: Madhya 9.283     Next: Madhya 9.285

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada