TEXT 229
asiya kahena saba bhattathari-gane
amara brahmana tumi rakha ki karane
SYNONYMS
asiya—coming; kahena—He said; saba—all; bhattathari-gane—to the Bhattatharis; amara—My; brahmanabrahmana assistant; tumi—you; rakha—are keeping; ki—for what; karane—reason.
TRANSLATION
Upon reaching their community, Sri Caitanya Mahaprabhu asked the Bhattatharis, "Why are you keeping My brahmana assistant?

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/9/229

Previous: Madhya 9.228     Next: Madhya 9.230

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada