TEXT 302
ramananda haila prabhura virahe vihvala
prabhura dhyane rahe visaya chadiya sakala
SYNONYMS
ramananda—Srila Ramananda Raya; haila—became; prabhura—of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; virahe—in separation; vihvala—overwhelmed; prabhura dhyane—in meditation on Sri Caitanya Mahaprabhu; rahe—remains; visaya—worldly business; chadiya—giving up; sakala—all.
TRANSLATION
When Ramananda Raya began to feel separation from Sri Caitanya Mahaprabhu, he was overwhelmed. Meditating on the Lord, he gave up all his material business.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/8/302

Previous: Madhya 8.301     Next: Madhya 8.303

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada