TEXT 124
prabhu kahe,--mayavadi ami ta' sannyasi
bhakti-tattva nahi jani, mayavade bhasi
SYNONYMS
prabhu kahethe Lord said; mayavadia follower of the Mayavada philosophy; amiI; ta'-certainly; sannyasione in the renounced order of life; bhakti-tattvathe truths of transcendental loving service; nahinot; janiI know; mayavadein the philosophy of impersonalism; bhasiI float.
TRANSLATION
Lord Caitanya Mahaprabhu said, "I am a Mayavadi in the renounced order of life, and I do not even know what transcendental loving service to the Lord is. I simply float in the ocean of Mayavada philosophy.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/8/124

Previous: Madhya 8.123     Next: Madhya 8.125

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada