TEXTS 7-8
nija-gaṇa āni' kahe vinaya kariyā
āliṅgana kari' sabāya śrī-haste dhariyā
tomā-sabā jāni āmi prāṇādhika kari'
prāṇa chāḍā yāya, tomā-sabā chāḍite nā pāri
SYNONYMS
nija-gaṇa āni'-calling all the devotees; kahe—said; vinaya—humbleness; kariyā—showing; āliṅgana kari'-embracing; sabāya—all of them; śrī-haste—with His hands; dhariyā—catching them; tomā-sabā—all of you; jāni—I know; āmi—I; prāṇa-adhika—more than My life; kari'-taking; prāṇa chāḍā—giving up life; yāya—is possible; tomā-sabā—all of you; chāḍite—to give up; pāri—I am not able.
TRANSLATION
Śrī Caitanya Mahāprabhu called all His devotees together and, holding them by the hand, humbly informed them, "You are all more dear to Me than My life. I can give up My life, but to give up you is difficult for Me.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/7/7-8

Previous: Madhya 7.6     Next: Madhya 7.9

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada