TEXT 6
prabhura saundarya ara premera vikara
dekhi' sarvabhauma haila vismita apara
SYNONYMS
prabhura—of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; saundarya—the beauty; ara—and; premera vikara—ecstatic transformations; dekhi'-seeing; sarvabhaumaSarvabhauma Bhattacarya; haila—became; vismita—surprised; apara—very much.
TRANSLATION
Sarvabhauma Bhattacarya was very much surprised to see the personal beauty of Lord Caitanya Mahaprabhu as well as the transcendental transformations wrought on His body due to love of Godhead.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/6

Previous: Madhya 6.5     Next: Madhya 6.7

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada