TEXT 257
sarvabhauma haila prabhura bhakta ekatana
mahaprabhura seva-vina nahi jane ana
SYNONYMS
sarvabhaumaSarvabhauma Bhattacarya; haila—became; prabhura—of the Lord; bhakta—a devotee; ekatana—without deviation; mahaprabhura—of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; seva—service; vina—except; nahi—not; jane—knows; ana—anything else.
TRANSLATION
Indeed, Sarvabhauma Bhattacarya became an unalloyed devotee of Caitanya Mahaprabhu; he did not know anything but the service of the Lord.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/257

Previous: Madhya 6.256     Next: Madhya 6.258

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada