TEXT 243
ei slokera artha sunaila kariya vistara
suni' bhattacarya-mane haila camatkara
SYNONYMS
ei slokera—of this verse; artha—the meaning; sunaila—made hear; kariya—doing; vistara—extensive description; suni'-hearing; bhattacarya—of Sarvabhauma Bhattacarya; mane—in the mind; haila—there was; camatkara—wonder.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu very elaborately explained the harer nama verse of the Brhan-naradiya Purana, and Sarvabhauma Bhattacarya was struck with wonder to hear His explanation.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/243

Previous: Madhya 6.242     Next: Madhya 6.244

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada