TEXT 220
'krsna' 'krsna' sphuta kahi' bhattacarya jagila
krsna-nama suni' prabhura ananda badila
SYNONYMS
krsna krsnachanting the name of Krsna; sphutadistinctly; kahi'-saying; bhattacaryaSarvabhauma Bhattacarya; jagilagot up from the bed; krsna-namathe holy name of Lord Krsna; suni'-hearing; prabhuraof Lord Caitanya Mahaprabhu; anandapleasure; badilaincreased.
TRANSLATION
As Sarvabhauma Bhattacarya arose from bed, he distinctly chanted, "Krsna, Krsna." Lord Caitanya was very pleased to hear him chant the holy name of Krsna.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/220

Previous: Madhya 6.219     Next: Madhya 6.221

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada