TEXT 11
vasi' bhattacarya mane karena vicara
ei krsna-mahapremera sattvika vikara
SYNONYMS
vasi'-sitting down; bhattacaryaSarvabhauma Bhattacarya; manein his mind; karenadoes; vicaraconsideration; eithis; krsna-maha-premeraof ecstatic love for Krsna; sattvikatranscendental; vikaratransformation.
TRANSLATION
Sitting beside Sri Caitanya Mahaprabhu, he thought, "This is a transcendental ecstatic transformation brought about by love of Krsna."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/11

Previous: Madhya 6.10     Next: Madhya 6.12

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada