TEXT 67
prabhu bale--vaisa tine kariye bhojana
ācārya kahe--āmi kariba pariveśana
SYNONYMS
prabhu bale—Lord Caitanya Mahāprabhu said; vaisa—sit down; tine—in the three places; kariye—do; bhojana—eating; ācārya kaheAdvaita Ācārya replied; āmi kariba pariveśana—I shall distribute.
TRANSLATION
Śrī Caitanya Mahāprabhu said, "Let Us sit down in these three places, and We shall take prasāda." However, Advaita Ācārya said, "I shall distribute the prasāda."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/3/67

Previous: Madhya 3.66     Next: Madhya 3.68

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada