TEXT 67
prabhu bale--vaisa tine kariye bhojana
acarya kahe--ami kariba parivesana
SYNONYMS
prabhu baleLord Caitanya Mahaprabhu said; vaisasit down; tinein the three places; kariyedo; bhojanaeating; acarya kaheAdvaita Acarya replied; ami kariba parivesanaI shall distribute.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu said, "Let Us sit down in these three places, and We shall take prasada." However, Advaita Acarya said, "I shall distribute the prasada."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/3/67

Previous: Madhya 3.66     Next: Madhya 3.68

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada