TEXT 259
ekavimse-krsnaisvarya-madhurya varnana
dvavimse-dvividha sadhana-bhaktira vivarana
SYNONYMS
eka-vimse—in the Twenty-first Chapter; krsna-aisvarya—of the opulence of Krsna; madhurya—of the pleasing beauty; varnana—description; dva-vimse—in the Twenty-second Chapter; dvi-vidha—twofold; sadhana-bhaktira—of the discharge of devotional service; vivarana—description.
TRANSLATION
In the Twenty-first Chapter there is a description of Krsna's beauty and opulence, and in the Twenty-second Chapter there is a description of the twofold discharge of devotional service.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/259

Previous: Madhya 25.258     Next: Madhya 25.260

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada