TEXT 168
nija-gana lana prabhu kahe hasya kari'
kasite ami ailana vecite bhavakali
SYNONYMS
nija-gana lana—with His personal associates; prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu said; hasya kari'-laughingly; kasite—in Kasi; ami ailana—I came; vecite—to sell; bhavakali—emotional ecstatic love.
TRANSLATION
Among His own associates, Sri Caitanya Mahaprabhu laughingly said, "I came here to sell My emotional ecstatic love.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/168

Previous: Madhya 25.167     Next: Madhya 25.169

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada