TEXT 1
vaisnavi-krtya sannyasi-
mukhan kasi-nivasinah
sanatanam susamskrtya
prabhur niladrim agamat
SYNONYMS
vaisnavi-krtya—making into Vaisnavas; sannyasi-mukhan—headed by the sannyasis; kasi-nivasinah—the residents of Varanasi; sanatanamSanatana Gosvami; su-samskrtya—completely purifying; prabhuh—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; niladrim—to Jagannatha Puri; agamat—returned.
TRANSLATION
After converting into Vaisnavas all the residents of Varanasi, who were headed by the sannyasis, and after completely educating and instructing Sanatana Gosvami at Varanasi, Sri Caitanya Mahaprabhu returned to Jagannatha Puri.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/1

Previous: Madhya 24.355     Next: Madhya 25.2

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada