TEXT 7
prabhu kahe,--"ami vatula, amara vacane
sarvabhauma vatula taha satya kari' mane
SYNONYMS
prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu said; ami—I; vatula—a madman; amara vacane—in My words; sarvabhaumaSarvabhauma Bhattacarya; vatula—another madman; taha—that (My explanation); satya kari' mane—took as truth.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu replied, "I am one madman, and Sarvabhauma Bhattacarya is another. Therefore he took My words to be the truth.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/24/7

Previous: Madhya 24.6     Next: Madhya 24.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada