TEXT 149
ragatmika-bhakti--'mukhya' vraja-vasi-jane
tara anugata bhaktira 'raganuga'-name
SYNONYMS
ragatmika-bhakti—spontaneous devotional service; mukhya—preeminent; vraja-vasi-jane—in the inhabitants of Vraja, or Vrndavana; tara—that; anugata—following; bhaktira—of devotional service; raganuga-name—named raganuga or following after spontaneous devotional service.
TRANSLATION
"The original inhabitants of Vrndavana are attached to Krsna spontaneously in devotional service. Nothing can compare to such spontaneous devotional service, which is called ragatmika bhakti. When a devotee follows in the footsteps of the devotees of Vrndavana, his devotional service is called raganuga bhakti.
PURPORT
In his Bhakti-sandarbha, Jiva Gosvami states:
tad evam tat-tad-abhimana-laksana-bhava-visesvena svabhavika-ragasya vaisistye sati tat-tad-raga-prayukta sravana-kirtana-smarana-pada-sevana-vandanatma-nivedana-praya bhaktis tesam ragatmika bhaktir ity ucyate.... tatas tadiyam ragam rucyanugacchanti sa raganuga.
When a pure devotee follows the footsteps of a devotee in Vrndavana, he develops raganuga bhakti.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/22/149

Previous: Madhya 22.148     Next: Madhya 22.150

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada