TEXT 56
tripād-vibhūter dhāmatvāt
tripād-bhūtaṁ hi tat padam
vibhūtir māyikī sarvā
proktā pādātmikā yataḥ
SYNONYMS
tri-pād-vibhūteḥ—of the three fourths of the energy; dhāmatvāt—because of being the abode; tri-pād-bhūtam—consisting of three fourths of the energy; hi—certainly; tat padam—that abode; vibhūtiḥ—the energy or potency; māyikī—material; sarvā—all; proktā—said; pāda-ātmikā—only one fourth; yataḥ—therefore.
TRANSLATION
" 'Because it consists of three fourths of the Lord's energy, the spiritual world is called tripād-bhūta. Being a manifestation of one fourth of the Lord's energy, the material world is called eka-pāda.'
PURPORT
This verse is found in Laghu-bhāgavatāmṛta (1.5.286).

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/21/56

Previous: Madhya 21.55     Next: Madhya 21.57

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada