TEXT 147
tabe mahaprabhu ksaneka mauna kari' rahe
mane eka kari' punah sanatane kahe
SYNONYMS
tabe—thereupon; mahaprabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; ksaneka—for a moment; mauna—silence; kari'-making; rahe—remained; mane—within His mind; eka kari'-adjusting things; punah—again; sanatane—unto Sanatana Gosvami; kahe—instructs.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu then remained silent for a moment. Finally, adjusting things within His mind, He again spoke to Sanatana Gosvami.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/21/147

Previous: Madhya 21.146     Next: Madhya 21.148

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada