TEXT 80
"sanatana, tumi yavat kasite rahiba
tavat amara ghare bhiksa ye kariba"
SYNONYMS
sanatana—O Sanatana; tumi—you; yavat—as long as; kasite—in Benares; rahiba—will remain; tavat—so long; amara—my; ghare—at the home; bhiksa—lunch; ye—that; kariba—please accept.
TRANSLATION
The brahmana said, "My dear Sanatana, as long as you remain at Kasi, please accept lunch at my place."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/80

Previous: Madhya 20.79     Next: Madhya 20.81

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada