TEXT 75
bhiksa kari' mahaprabhu visrama karila
misra prabhura sesa-patra sanatane dila
SYNONYMS
bhiksa kari'—after taking His lunch; mahaprabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; visrama karila—took rest; misraTapana Misra; prabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; sesa-patra—the plate of remnants; sanatane dila—delivered to Sanatana.
TRANSLATION
After eating, Sri Caitanya Mahaprabhu took rest for a while. Tapana Misra then gave Sanatana Gosvami the remnants of food left by Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/75

Previous: Madhya 20.74     Next: Madhya 20.76

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada