TEXT 66
prabhu kahe,--"tomara dui-bhai prayage milila
rupa, anupama--dunhe vrndavana gela"
SYNONYMS
prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu said; tomara—your; dui-bhai—two brothers; prayage milila—met Me at Prayaga; rupaRupa Gosvami; anupama—his brother Anupama; dunhe—both of them; vrndavana gela—have gone to Vrndavana.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu said, "I met your two brothers, Rupa and Anupama, at Prayaga. They have now gone to Vrndavana."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/66

Previous: Madhya 20.65     Next: Madhya 20.67

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada