TEXT 331
āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato 'nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ
SYNONYMS
āsan—there were; varṇāḥ—colors; trayaḥ—three; hi—certainly; asya—of your son; gṛhṇataḥ—accepting; anu-yugam—according to the millennium; tanūḥ—body; śuklaḥ—white; raktaḥ—red; tathā—as well as; pītaḥ—yellow; idānīm—just now; kṛṣṇatām gataḥ—He has assumed a blackish hue.
TRANSLATION
" 'This child formerly had three colors according to the prescribed color for different millenniums. Formerly He was white, red and yellow, and now He has assumed a blackish color.'
PURPORT
This verse from Śrīmad-Bhāgavatam (10.8.13) was spoken by Gargamuni when performing the name-giving ceremony for Kṛṣṇa at the house of Nanda Mahārāja. The following two verses are also from Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.21,24).

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/331

Previous: Madhya 20.330     Next: Madhya 20.332

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada