TEXT 326
raivate 'vaikuntha' caksuse 'ajita', vaivasvate 'vamana'
savarnye 'sarvabhauma', daksa-savarnye 'rsabha' ganana
SYNONYMS
TRANSLATION
"In the Raivata-manvantara, the avatara was named Vaikuntha, and in the Caksusa-manvantara, he was named Ajita. In the Vaivasvata-manvantara, he was named Vamana, and in the Savarnya-manvantara, he was named Sarvabhauma. In the Daksa-savarnya-manvantara, he was named Rsabha.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/326

Previous: Madhya 20.325     Next: Madhya 20.327

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada