TEXT 214
eka 'krsnaloka' haya trividha-prakara
gokulakhya, mathurakhya, dvarakakhya ara
SYNONYMS
eka—one; krsna-loka—the planet known as Krsnaloka; haya—there is; tri-vidha-prakara—in three different divisions; gokula-akhyaGokula; mathura-akhyaMathura; dvaraka-akhyaDvaraka; ara—and.
TRANSLATION
"The planet of Krsnaloka is divided into three sections-Gokula, Mathura and Dvaraka.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/214

Previous: Madhya 20.213     Next: Madhya 20.215

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada