TEXT 30
tabe tanre bandhi' rakhi' karila gamana
etha nilacala haite prabhu calila vrndavana
SYNONYMS
tabe—thereafter; tanre—him; bandhi'-arresting; rakhi'-keeping; karila gamana—he went away; etha—at this time; nilacala haite—from Jagannatha Puri; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; calila vrndavana—departed for Vrndavana.
TRANSLATION
The Nawab again arrested Sanatana Gosvami and kept him in prison. At this time, Sri Caitanya Mahaprabhu departed for Vrndavana from Jagannatha Puri.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/19/30

Previous: Madhya 19.29     Next: Madhya 19.31

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada