TEXT 32
pratah-kale prabhu 'manasa-ganga'ya kari' snana
govardhana-parikramaya karila prayana
SYNONYMS
pratah-kalein the morning; prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; manasa-gangayain the lake named Manasa-ganga; kari'-performing; snanabathing; govardhanaGovardhana Hill; parikramayain circumambulating; kariladid; prayanastarting.
TRANSLATION
In the morning, Sri Caitanya Mahaprabhu took His bath in a lake called Manasa-ganga. He then circumambulated Govardhana Hill.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/18/32

Previous: Madhya 18.31     Next: Madhya 18.33

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada