TEXT 26
pale-pale vyaghra, hasti, gandara, sukara-gana
tara madhye avese prabhu karila gamana
SYNONYMS
pale-pale—in flocks; vyaghra—tigers; hasti—elephants; gandara—rhinoceros; sukara-gana—boars; tara madhye—through them; avese—in ecstasy; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; karila gamana—passed.
TRANSLATION
When the Lord passed through the jungle in great ecstasy, packs of tigers, elephants, rhinoceros and boars came, and the Lord passed right through them.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/17/26

Previous: Madhya 17.25     Next: Madhya 17.27

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada