TEXT 187
tabe sei vipra prabhuke bhiksa karaila
madhu-purira loka saba prabhuke dekhite aila
SYNONYMS
tabe—after that; sei vipra—that brahmana; prabhuke—unto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; bhiksa karaila—gave lunch; madhu-purira—of Mathura; loka—people in general; saba—all; prabhuke—Sri Caitanya Mahaprabhu; dekhite aila—came to see.
TRANSLATION
After this discussion, the brahmana gave lunch to Sri Caitanya Mahaprabhu. Then all the people residing in Mathura came to see the Lord.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/17/187

Previous: Madhya 17.186     Next: Madhya 17.188

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada