TEXT 99
prasada bhojana kari' tathaya rahila
pratah-kale cali' prabhu'bhuvanesvara' aila
SYNONYMS
prasada bhojana kari'-after taking the prasada; tathaya rahila—He stayed there; pratah-kale—early in the morning; cali'-walking; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; bhuvanesvara aila—reached the place known as Bhuvanesvara.
TRANSLATION
After taking prasada, Sri Caitanya Mahaprabhu remained there for the night. Early in the morning, He began walking and finally reached Bhuvanesvara.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/16/99

Previous: Madhya 16.98     Next: Madhya 16.100

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada