TEXT 195
damodara-svarupa,--ei bandhava amara
kabhu tomara sange yabe, kabhu ekesvara
SYNONYMS
damodara-svarupaSvarupa Damodara Gosvami; ei—this; bandhava amara—my very intimate friend; kabhu—sometimes; tomara sange—with You; yabe—will come; kabhu—sometimes; ekesvara—alone.
TRANSLATION
Sarvabhauma Bhattacarya said, "Damodara Svarupa is my intimate friend. He will come sometimes with You and sometimes alone.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/15/195

Previous: Madhya 15.194     Next: Madhya 15.196

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada