TEXTS 184-185
puri-gosani, jagadananda, svarupa-damodara
damodara-pandita, ara govinda, kasisvara
ei-saba-sange prabhu vaise nilacale
jagannatha-darasana nitya kare pratah-kale
SYNONYMS
puri-gosaniParamananda Puri; jagadanandaJagadananda; svarupa-damodaraSvarupa Damodara; damodara-panditaDamodara Pandita; ara—and; govindaGovinda; kasisvaraKasisvara; ei-saba—all these personalities; sange—accompanied by; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; vaise—stays; nilacale—at Jagannatha Puri; jagannatha-darasana—seeing Lord Jagannatha; nitya—daily; kare—does; pratah-kale—in the morning.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu remained at Jagannatha Puri, Nilacala, with Paramananda Puri, Jagadananda, Svarupa Damodara, Damodara Pandita, Govinda and Kasisvara. It was Sri Caitanya Mahaprabhu's daily business to see Lord Jagannatha in the morning.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/15/184-185

Previous: Madhya 15.183     Next: Madhya 15.186

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada